Regulamin i Polityka prywatności

Zasady bezpieczeństwa oraz gromadzenia
i przetwarzania informacji na naszym portalu.

Regulamin Polityka Prywatności

Polityka prywatności

§ 1. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Analiz i Symulacji Systemów z siedzibą w Kwirynowie 05-082, ul. Żurawiowe Mokradła 19, NIP: 5271443344, REGON: 143782724 która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celach:
a) Nawiązania kontaktu w celu przedstawienia oferty handlowej oraz marketingowej– na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO
3. Zakres danych osobowych uzależniony jest od celów przetwarzania danych, i może obejmować: imię, adres e-mailowy.
4. Administrator danych zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innych uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych prawa.
5. Administrator danych zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Dane osobowe udostępniane są jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów, w sposób nieprzekraczający zakresu wyrażonych przez użytkownika zgód.
6. Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celów przetwarzania.
W celach marketingowych dane przetwarzane będą do czasu odwołania wyrażonej zgody.
7. Osoba, których dane są przetwarzane posiada:
• Prawo dostępu do treści swoich danych – tzn. może uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli tak to może: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Ponadto osoba, których dane są przetwarzane może uzyskać kopie swoich danych osobowych.
• Prawo sprostowania danych – tzn. może żądać sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia.
• Prawdo do usunięcia danych – tzn. może żądać usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO
• Prawo ograniczenia przetwarzania - tzn. może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację. W przypadku zgłoszenia żądania, do czasu jego rozpatrzenia administrator danych będzie mógł uniemożliwić korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
• Prawo do przenoszenia danych – tzn. że może otrzymać swoje dane osobowe, które sama dostarczyła, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Może również żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi. Realizacja żądania zostanie zrealizowana, gdy technicznie będą takie możliwości.
• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – tzn. że może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie oparte jest o prawnie uzasadniony interes.
• Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych 8. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.
9. Dane użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 RODO.

§ 2. POLITYKA COOKIES

1. Biuro Analiz i Symulacji Systemów z siedzibą w Kwirynowie 05-082, ul. Żurawiowe Mokradła 19, NIP: 5271443344, REGON: 143782724 jako właściciel i administrator serwisu (dalej: Serwis) przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików cookie.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Informacje zbierane w sposób automatyczny nie są wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji rodzących zobowiązania po stronie Użytkownika.
3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) administrowania serwisem;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) analizy sposobów, w jakich użytkownicy korzystają z usługi. Autoryzowane strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do takich celów.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) „stałe” (persistent cookies). „przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
7. Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator danych zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności i Cookies, w szczególności w sytuacji, w której nastąpią zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Kontakt

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail informacja@baiss.pl lub listownie na adres administratora.


Regulamin korzystania z serwisu kresco.pl

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu kresco.pl dalej „Serwis” przez jego Użytkowników dalej „Użytkownicy” i formy pokrewne.
Właścicielem Serwisu jest Biuro Analiz i Symulacji Systemów Iwona Rabenda ul. Żurawiowe Mokradła 19, 05-082 Kwirynów, NIP: 527 144 33 44, dalej Właściciel.
Za pośrednictwem Serwisu Właściciel świadczy dla Użytkowników usługi polegające na umożliwieniu korzystania z arkusza oceny punktowej „scoring” do określenia możliwości kredytowych Użytkownika oraz na podstawie uzyskanej oceny wskazania grupy produktów finansowych odpowiadających możliwościom kredytowym oraz wymaganiom Użytkownika.
Rekomendowane produkty finansowe takie jak: kredyty (w tym gotówkowe, hipoteczne, konsolidacyjne, samochodowe, refinansowane, dla firm, na działalność, inwestycyjne, karty kredytowe), pożyczki (gotówkowe, hipoteczne, lombardowe), zwane produktami stanowią ofertę banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, firm pożyczkowych, leasingodawców i innych podmiotów, takich jak: domy kredytowe, biura doradztwa kredytowego, itp., zwani kredytodawcami.
Wszelkie treści znajdujące się na stronach Serwisu oraz w zakładce InfoBlog mają charakter wyłącznie opiniodawczy oraz informacyjny i stanowią prywatne poglądy ich autorów. Artykuły dotyczące finansów, scoringu, produktów zamieszczane na Serwisie mają charakter jedynie informacyjny, mogą być formą polemiczną, stanowić publikacje zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacją przepisów bądź wolnym głosem autora. Nie stanowią porady w świetle przepisów o doradztwie i pośrednictwie kredytowym. Są odzwierciedleniem poglądów wyrażonych przez autorów publikacji. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania się do nich.
Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne i nie jest konieczna rejestracja w Serwisie.
Właściciel nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Użytkownikiem a którymkolwiek z kredytodawców. Wszelkie roszczenia dotyczące produktów Użytkownik kieruje bezpośrednio do kredytodawcy.
Właściciel jedynie zapewnia Użytkownikom możliwości korzystania z arkusza ocen oraz na podstawie wyników rekomenduje produkty. Rekomendacja produktów jest dokonywana na podstawie działania algorytmu uwzględniającego warunki kredytodawcy i możliwości kredytowych Użytkownika, obliczonych na podstawie informacji wprowadzonych w arkuszu oceny punktowej.
Właściciel nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, agentem, podwykonawcą lub pracownikiem jakiegokolwiek kredytodawcy, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone.
Właściciel może także udostępnić strony Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania (pliki cookies) przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym. (które nie muszą być związane z charakterem Serwisu), np. Google AdSense.
Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, jak i do jego elementów oraz baz danych, przysługują Właścicielowi. Ochronie podlega zarówno Serwis jako całość, a także wszelkie jego elementy, w tym w szczególności projekt, tytuły, spisy treści, hasła, opisy, komentarze, zdjęcia, grafiki, tabele, schematy, itp., których kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie bez zgody Właściciela Serwisu jest zabronione. Naruszenie praw autorskich lub praw do baz danych Serwisu rodzi skutki prawne zgodnie z obowiązującym prawem.
Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, w szczególności informacje o produktach są jedynie ich prezentacjami opracowanymi przez Właściciela na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Użytkownik

Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, tj. mająca ukończone 18, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zakazane jest dostarczanie, wprowadzanie, wpisywanie przez Użytkownika jakichkolwiek danych i/lub treści niezgodnych z prawem lub powszechnym dobrym obyczajem.
Wszelkie dane podawane przez Użytkownika podczas korzystania z serwisu powinny być zgodne ze stanem faktycznym. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane podawane przez Użytkownika.
Użytkownik korzystający z serwisu musi zapoznać się i zaakceptować Regulamin. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w serwisie. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Właściciela.
Właściciel gwarantuje Użytkownikom zachowanie poufności danych osobowych, nie udostępnianie (bez wyraźnej zgody) osobom trzecim zgodnie z unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych: RODO obowiązującym od dnia 25.05.2018. Sposób zachowania prywatności klientów Usługodawcy został opisany w dokumencie Polityka Prywatności.
Użytkownik może (ale nie musi) wyrazić zgodę na otrzymywanie od Właściciela oraz podmiotów z nim współpracujących, partnerów, kredytodawców, informacji handlowej lub materiałów marketingowych zawierających oferty produktów wysyłanych na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
Zgoda, o której mowa wyżej, może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie do Właściciela e-maila lub poprzez klikniecie na link dołączony do każdej otrzymywanej wiadomości.

Wymagania korzystania z Serwisu.

Każdy Użytkownik korzysta z serwisu w zakresie własnych umiejętności. Serwis nie zawiera tutorialu posługiwania się serwisem poza wyjaśnieniami dotyczącymi aspektów merytorycznych.
Do korzystania z Serwisu wymagane są:
✓Dostęp do Internetu;
✓Poprawnie skonfigurowana aktualna przeglądarka internetowa
✓Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
✓Aktualne poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania blokującego reklamy i podobnym, może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik, który wypełnił arkusz oceny (scoringowy) musi wyrazić zgodę na przetwarzanie wprowadzonej informacji a także zaakceptować regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.
Użytkownik, który chce otrzymać rekomendacje produktowe na wskazany adres e-mail musi wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej. Korzystanie z rekomendacji produktowych przesłanych w e-mailu jest tylko i wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika i jego świadomym działaniem.

Odpowiedzialność Właściciela

Właściciel ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wyłącznie w przypadku udowodnienia naruszenia zasad opisanych regulaminem i/lub Polityką prywatności podczas korzystania z serwisu.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody powstałe z przyczyny:
a. niedostosowania się Użytkownika do wymogów niezbędnych do korzystania z Serwisu,
b. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Właściciela niezależnych w tym działania siły wyższej, ataku terrorystycznego, ataku hakerskiego, awarii,
c. niedozwolonego, złośliwego lub naruszającego prawo korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę,
d. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Serwis,
e. odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.
Właściciel ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu lub ograniczenia dostępności Serwisu lub wprowadzania ograniczeń ilościowych, jeżeli stwierdzi działania, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu. Za skutki zdarzeń wynikłych ograniczenia funkcji Serwisu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane włamaniem do systemu Użytkownika i/lub poczty elektronicznej, utratą hasła lub loginu, zainfekowania wirusami systemów komputerowych.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzach Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania treści reklamowych znajdujących się na Serwisie.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki skorzystania przez Użytkownika z rekomendacji produktów, zawarcia umowy dotyczącej produktu, rozwiązania jej, jak i wszelkich stosunków prawnych lub faktycznych z tym związanych.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami a kredytodawcami, które mogłyby wynikać z korzystania przez Użytkownika z serwisu. Użytkownik ma świadomość i w pełni akceptuje, że rola Właściciela ogranicza się do umożliwienia Użytkownikowi zapoznania się z oceną możliwości i zaprezentowania Użytkownikowi produktu odpowiedniego do uzyskanej oceny.
Właściciel informuje Użytkownika, że ocena wiarygodności jest oparta na własnym pomyśle i subiektywnym modelu. Użytkownik ma świadomość, że uzyskana ocena punktowa jest jedynie wskazówką oceny jego zdolności kredytowej i nie ma nic wspólnego z ocenami wykonywanymi przez każdego kredytodawcę do którego złoży aplikację. Informacje wprowadzane przez Użytkownika nie pozwalają na identyfikację a zatem nie podlegają weryfikacji, w związku z powyższym uzyskana ocena punktowa nie może zostać wykorzystana w jakikolwiek sposób przez Użytkownika jako czynnik określający jego wiarygodność kredytową.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i trafność informacji zawartych w rekomendowanych produktach. Nie gwarantuje, iż dane tam zawarte są poprawne i dokładne. Są pozyskane z ogólnodostępnych źródeł i nie są weryfikowane.
Rekomendowane produkty pochodzą z subiektywnie wybranego przez Właściciela zbioru spośród oferowanych przez kredytodawców na rynku polskim.
Właściciel nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Użytkownikiem a kredytodawcą; nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody powstałe w wyniku zawarcia umów lub nie zawarcia umów, nie należytego lub nie wykonania umów, błędów i sprzeczności treści w serwisie, braku rzetelności podawanych informacji oraz skutków finansowych wynikających z zawartych umów z kredytodawcami.
Właściciel nie jest stroną w sporach powstałych między Użytkownikami a Kredytodawcami oraz ma prawo odmowy wystąpienia po którejkolwiek ze stron sporu.
Właściciel rozpatrzy reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu w ciągu dwudziestu jeden dni roboczych od chwili poprawnego zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronach serwisu. Wynik postępowania reklamacyjnego zostanie przesłany Użytkownikowi na wskazany w formularzu adres e-mail.
Właściciel zastrzega sobie możliwość przeniesienia całości lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej.
Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie Serwisu. Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji Użytkownika, dlatego wymagana jest każdorazowa akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności.

Prawo

Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie.
Postanowienia Regulaminu nie są w sprzeczności z przepisami o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną i korzysta z serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową wg. Kodeksu cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2018 r.